Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Telefonade B.V.

 Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.   “Telefonade”: Telefonade B.V., gevestigd te Kesteren, handelsregisternummer 56338740.

2.   “opdrachtgever”: Een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan Telefonade opdraagt/opdragen werkzaamheden te verrichten, diensten te verlenen en/of producten te leveren

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Telefonade gedane aanbiedingen, offertes, opdrachten, bestellingen en leveringen.

2.   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

1.   Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan Telefonade is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Telefonade is verstrekt. Telefonade is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

2.   Een overeenkomst tussen Telefonade en opdrachtgever komt pas tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte schriftelijk heeft bevestigd, dan wel Telefonade de offerte zonder voorafgaande opdrachtbevestiging, maar met mondelinge instemming van de opdrachtgever heeft uitgevoerd.

3.   Indien Telefonade aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft verzonden, geldt de inhoud daarvan als juist en volledig, tenzij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen schriftelijk reclameert.

4.   Alle offertes, aanbiedingen en prijslijsten van Telefonade zijn vrijblijvend.

Artikel 4 – Prijzen en prijsverhoging

1.   Alle prijzen zijn aangegeven in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.   Indien bepaalde kostprijsbepalende factoren, bijvoorbeeld valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven, margeregelingen of aankoopprijzen wijzigen, is Telefonade gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien Telefonade de prijs binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, tenzij de prijsverhoging te gering is om de ontbinding te rechtvaardigen.

Artikel 5 – Betaling

1.   Betaling dient te geschieden in euro’s, ofwel contant bij (af)levering, ofwel door storting of overmaking op een door Telefonade aangewezen bank- of girorekening binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.   Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij opdrachtgever een consument is.

3.   Betalingen strekken eerst tot voldoening van verschuldigde kosten, daarna van rente en vervolgens van opeisbare hoofdsommen in de volgorde van hun ouderdom, ongeacht hetgeen opdrachtgever met betrekking tot zijn betaling aangeeft.

4.   Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Particulieren zijn in plaats van wettelijke handelsrente, wettelijke rente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Telefonade de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

5.   Telefonade heeft het recht vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te verlangen.

Artikel 6 – Levering, levertijden en risico

1.   Opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Telefonade schriftelijk door opdrachtgever in gebreke te worden gesteld. Levertijden worden verlengd met de tijd dat opdrachtgever met de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Levertijden worden ook verlengd met de tijd dat opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichtingen jegens Telefonade later is dan overeengekomen, of door Telefonade redelijkerwijs verwacht kan worden.

2.   Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum waarop Telefonade de offerte heeft bevestigd.

3.   Indien sprake is van levering van zaken, vindt levering plaats door aflevering van deze zaken aan opdrachtgever. Indien sprake is van levering van diensten, vindt levering plaats bij het ter beschikking stellen van de dienst. Bij levering gaat het risico over op opdrachtgever.

4.   Indien opdrachtgever de zaken of diensten niet op de overeengekomen leveringsdatum afneemt, zal Telefonade opdrachtgever vragen een tijdstip binnen 2 (twee) weken na de geplande aflevering aan te geven waarop opdrachtgever de zaken of diensten alsnog zal afnemen. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig een datum doorgeeft waarop opdrachtgever alsnog zal afnemen, heeft Telefonade het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht van Telefonade op vergoeding van schade.

5.   Telefonade is bevoegd de te leveren prestaties (deels) door derden te laten verrichten.

6. Telefonade is bevoegd in gedeelten te leveren casu quo uit te voeren en de hierop betrekking hebbende deelbetalingen afzonderlijk te vorderen.

7.   In geval van gefaseerde dienstverlening kan Telefonade de uitvoering van diensten tot een volgende fase opschorten totdat de in de voorafgaande fase(n) geleverde prestaties door opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd.

8.   Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten de schuld van Telefonade, is Telefonade gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1.   Ingeval van verkoop door Telefonade zal de eigendom van de verkochte zaken niet eerder overgaan dan op het moment waarop integraal aan Telefonade voldaan zijn:
a. de door opdrachtgever verschuldigde koopsom en het eventueel meerdere verschuldigde ter zake alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en verrichte of te verrichten werkzaamheden;
b. alle vorderingen wegens tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst.

2.   Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Telefonade te bewaren.

3.   Ingeval opdrachtgever jegens Telefonade enige verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is Telefonade – zonder dat enige ingebrekestelling vereist is – gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht hieraan medewerking te verlenen en machtigt Telefonade de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden, onverminderd het recht van Telefonade een volledige vergoeding voor geleden schade, gederfde winst en interest te vorderen.

4.   Na terugneming zal opdrachtgever, voor zover betaling heeft plaatsgevonden, worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Telefonade door terugneming heeft gemaakt.

Artikel 8 – Ontbinding en opschorting

1.   Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, zijn alle vorderingen van Telefonade op opdrachtgever direct en volledig opeisbaar en is Telefonade bevoegd haar overige verplichtingen op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorgaande laat alle overige rechten van Telefonade op grond van de wet of op grond van deze overeenkomst onverlet.

2.   Ook in geval:
a.   opdrachtgever niet tijdig betaalt;
b.   opdrachtgever niet op eerste verzoek van Telefonade vooruit betaalt of geen zekerheid verschaft;
c.   het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd of op enig onderdeel van de bezittingen of het vermogen van de afnemer beslag wordt gelegd;
d.   opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, of tot boedelafstand overgaat of zijn bedrijf verkoopt of liquideert;
e.   opdrachtgever op enigerlei wijze in verzuim of in gebreke is met de vervulling van zijn betalingsverplichtingen of een van zijn verplichtingen jegens Telefonade niet of niet behoorlijk nakomt;
f.    opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
g.   opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van (een belangrijk gedeelte van) zijn bedrijf dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.
h.   opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt;
i.    ingevolge enige wettelijke verplichting mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan; heeft Telefonade het recht om alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3.   Telefonade heeft in ieder geval het recht de uitvoering van andere lopende overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 9 – Overmacht

1.   Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10 – Reclame en retournering van zaken

1.   Opdrachtgever is verplicht aanstonds na aflevering de ontvangen zaken te controleren met de opgegeven order en / of de bij de zending gevoegde afleverbon.

2.   Ingeval van reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte zaken of zaken die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door opdrachtgever schriftelijk, vergezeld van de betrokken afleverbon, bij Telefonade moeten worden ingediend binnen 7 (zeven) dagen na aflevering.

3.   Mondelinge reclames en reclames welke worden ingediend na het verstrijken van de termijn als genoemd in lid 2 worden niet geaccepteerd.

4.   In geval van reclames worden de door Telefonade geleverde zaken uitsluitend retour gehaald, respectievelijk retour genomen nadat vooraf overleg met Telefonade heeft plaatsgehad. Het voorgaande is ook van toepassing indien Telefonade zich ermee akkoord verklaart dat zaken ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclame sprake is.

5.   Indien zaken zijn gemonteerd, gemonteerd zijn geweest of verwerkt, is reclame ongeacht op welke grond – het geval verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige gevallen is Telefonade tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

6.   Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, die daarbij eventueel voor Telefonade ontstaan, aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.   Indien sprake is van aan Telefonade ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als zaken die aan opdrachtgever geleverd zijn, met alle daaraan verbonden gevolgen, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 – Garantie

1.   Ter zake van door Telefonade (door)geleverde zaken verstrekt Telefonade geen extra garantie. Op deze zaken is slechts de door de fabrikant verstrekte garantie van toepassing.

2.   Ter zake van door of namens Telefonade ontwikkelde en aan opdrachtgever geleverde software staat Telefonade in gedurende een periode van 3 (drie) maanden na levering.

3.   Gemelde gebreken aan software dienen reproduceerbaar te zijn, hetgeen inhoudt dat opdrachtgever op het eerste verzoek van Telefonade of een door Telefonade in te schakelen derde het gebrek moet kunnen demonstreren.

4.   Onder de garantie op door of namens Telefonade ontwikkelde en aan opdrachtgever geleverde software vallende gebreken, zullen door Telefonade of door een door Telefonade in te schakelen derde worden verholpen, door aanpassing of vervanging van de software.

5.   Ieder andere garantie en iedere herstel- of terugnemingplicht – voor zover deze niet volgt uit deze overeenkomst – is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.   Het beweerdelijk niet nakomen door Telefonade van haar garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met Telefonade gesloten overeenkomst.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1.   Behoudens de verplichting van Telefonade om in geval van schade aan de zaken, ontstaan voor aflevering, te zorgen voor kosteloze vervanging dan wel restitutie van de koopprijs, is Telefonade niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of door derden geleden of te lijden schade, tenzij de geleden schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Telefonade.

2.   De aansprakelijkheid jegens opdrachtgever vervalt in elk geval indien opdrachtgever Telefonade niet binnen 7 (zeven) dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk hiervan op de hoogte heeft gesteld.

3.   De eventuele aansprakelijkheid van Telefonade voor schade van opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de desbetreffende zaken. Telefonade is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

4.   Telefonade is niet aansprakelijk voor gevolgschade die opdrachtgever of een derde ter zake van de diensten van Telefonade mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, immateriële schade en winstderving.

5.   Telefonade is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van beperkingen of uitvallen van het telecommunicatienetwerk.

6.   Telefonade is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van fouten in administratieve handelingen van haarzelf of van (door Telefonade ingeschakelde) derden.

7.   Indien Telefonade software heeft geleverd, is Telefonade nimmer aansprakelijk voor het zonder onderbreking of met gebreken werken van de programmatuur, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Telefonade.

8.   Telefonade is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van de door Telefonade uitgebrachte adviezen.

9.   De aansprakelijkheid van Telefonade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever Telefonade onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Telefonade ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Telefonade in staat stelt adequaat te reageren

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1.   Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.   Alleen de burgerlijke rechter van het arrondissement Arnhem neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Telefonade mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Ten aanzien van particulieren gelden de wettelijke bevoegdheidsregels.

Artikel 14 – Slotbepalingen

1.   Wanneer Telefonade in voorkomende gevallen van één of meer van deze voorwaarden geen naleving vordert, kan daaruit niet worden afgeleid dat Telefonade van naleving van de overige voorwaarden afstand heeft gedaan, noch dat Telefonade in het vervolg geen stipte naleving van alle voorwaarden zou mogen vorderen.

2.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door opdrachtgever ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3.   De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980), is uitgesloten.

4.   Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze algemene voorwaarden worden vertaald in een andere taal, zal bij een verschil van mening over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.